Flyktningtjenesten i Vågå

Flyktningtjenesten har ansvaret for oppfølging av flyktninger som bosettes i Vågå, og sørger for at alle nyankomne og bosatte flyktninger får introduksjonskurs og bistanden som kreves for å bli godt etablert i Vågå.

Om Flyktningtjenesten i Vågå:

Flyktningtjenesten i Vågå er organisert i NAV Vågå. Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med voksenopplæringen i Vågå som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap .

Bosetting av flyktninger

Vågå kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til flyktninger som (IMDi) ber kommunen om å bosette. Det er flyktningtjenesten som finner egnet bolig - enten det i private markedet eller kommunale boliger. Flyktninger har også mulighet til å finne bolig selv,  og må da søke om å bli bosatt formelt for å få rett til offentlige tjenester.

Familiegjenforening/familieinnvandring

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til dem som er familiegjenforent med en flyktning. Flyktninger får informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger med sin oppholdsstatus. Ta kontakt om du lurer på om du har rett og plikt til introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et opplærings- og kvalifiseringstilbud til nyankomne flyktninger i aldersgruppen 18-55 år. Målsettingen er at deltakerne skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og arbeid. Programmet består av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis og andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Programmet inkluderer også kompetansekartlegging, livsmestringskurs og foreldreveiledning.

Status for flyktningsituasjonen i Vågå 2024

Ved inngangen til 2023 var det bosatt 204 innvandrere i Vågå. 48 flyktninger ble bosatt i 2023. Vågå kommune har vedtatt å bosette 50 flyktninger i 2024. Så lang i 2024 (per 17.4.2024) er det bosatt 15 flyktninger i Vågå.

Mer statistikk om bosatte flyktninger finnes her (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi).

Bosatte flyktninger i Vågå kommune 1995-2023
År Anmodning Vedtak Faktisk bosetting
1995 - - -
1996 - 10 -
1997 - - -
1998 - - -
1999 20 3 -
2000 20 3 -
2001 30 10 -
2002 15 10 -
2003 10 10 -
2004 10 10 -
2005 5 5 -
2006 - 5 -
2007 10 5 -
2008 5 5 -
2009 15 12 -
2010 20 12 -
2011 11 12 -
2012 14 12 10
2013 15 10 14
2014 12 12 11
2015 12 12 17
2016 18 12 9
2017 10 10 10
2018 10 10 11
2019 10 10 -
2020 10 10 6
2021 10 10 8
2022 55 80 26
2023 50 50 48
2024 35 50 *


 

 

 


 

Kontakt

Christoffer Biong
Flyktningkonsulent
Mobil 941 95 069
Maryna Tangeraas
Flyktningkonsulent
Telefon 469 64 822