Miljøterapitenesta

Miljøterapitenesta leverer tenester til personar over 18 år med psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser.  

Tenesta er delt inn i tre avdelinger. Det er to bufellesskap: Eksismoen og Finntunet, og eit dagsenter som ligg i Sjårdalen - Solhaug. 

Miljøterapitenesta skal sørgje for at kvar enkelt har ein trygg og forutsigbar kvardag, med størst mogleg grad av sjølvstendighet og mestring i eiga liv.

Tilbodet er individuelt tilrettelagt ut frå den enkelte brukar sine forutsetninger og behov, og kan blant anna vera: kartlegging av hjelpebehov, personleg stell og omsorg, opplæring/vedlikehald av ADL ferdigheter, administrering av legemidler, støttesamtaler, oppfølging av fritidsaktivitetar ut frå interesser og funksjonsnivå, tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbod og samarbeid med andre personar/tenester rundt brukaren. (koordinering av arbeid i ansvarsgruppe og individuell plan).

Tenesta har eit dagtilbod som skal leggje til rette og gjennomføre aktiviteter i samarbeid med brukaren, utifrå individuelle evner, behov og interesser. Dagaktiviteten skal sikre høve til utvikling og meistring, og medverke til tryggleik og eit meiningsfylt liv. 
 

Kontaktinformasjon:

Eksismoen:

Tlf Eksismoen 91 72 52 13, eksismoen@vaga.kommune.no 

Kontaktperson: Randi Stulen, 90 85 72 93

Solhaug: 

Tlf Solhaug 97 12 84 44, dagsenteret1@vaga.kommune.no

Kontaktperson: Randi Stulen, 90 85 72 93

Finntunet:

Tlf Finntunet 95 16 79 65/47 64 76 18, finntunet@vaga.kommune.no

Kontaktperson: Ina Haugen Rindhølen, 99 77 24 76
 

Kontakt

Rita Randen
Tenesteleiar miljøterapitenesta
Telefon 478 59 595