Miljøterapitenesta

Miljøterapitenesta leverer tenester til personar over 18 år med psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser.  
Tenesta er delt inn i fire avdelinger. Det er tre bufellesskap: Eksismoen, Moavegen, Finntunet, og eit dagsenter som ligg i Sjårdalen: Solhaug. 

Miljøterapitenesta skal sørgje for at kvar enkelt har ein trygg og forutsigbar kvardag, med størst mogleg grad av sjølvstendighet og mestring i eiga liv.

Tilbodet er individuelt tilrettelagt ut frå den enkelte brukar sine forutsetninger og behov, og kan blant anna vera: kartlegging av hjelpebehov, personleg stell og omsorg, opplæring/ vedlikehald av ADL ferdigheter, administrering av legemidler, støttesamtaler, oppfølging av  fritidsaktivitetar ut frå interesser og funksjonsnivå, tilrettelagt arbeids og aktivitetstilbod og samarbeid med andre personar/ tenester rundt brukaren. (koordinering av arbeid i ansvarsgruppe og individuell plan).

Tenesta har eit dagtilbod som skal leggje til rette og gjennomføre aktiviteter i samarbeid med brukaren, utifrå individuelle evner, behov og interesser. Dagaktiviteten skal sikre høve til utvikling og meistring, og medverke til tryggleik og eit meiningsfylt liv. 
 

Kontaktinformasjon:

Tenesteleiar: Nina Løkken Bråten, tlf 91 75 43 12

Eksismoen: 91 72 52 13 eksismoen@vaga.kommune.no 
Moavegen: 90 70 91 86 moavegen@vaga.kommune.no
Randi Stulen: 90 85 72 93 (Avdelingsleiar Moavegen og Eksismoen)

Solhaug: 97 12 84 44 dagsenteret1@vaga.kommune.no
Finntunet: 48 10 59 54 finntunet@vaga.kommune.no
Vegard Tøfte: 41 22 23 90, (Avdelingsleiar Finntunet og Solhaug)

Kontakt

Nina Løkken Bråten
Tenesteleiar miljøterapitenesta
Mobil 917 54 312