Oversikt over alle tenester


A

Abort
Adopsjon
Adressetildeling
Alderspensjon
Alkoholsal
Allemannsrett
Allergi
Alternativ behandling
Angrerett
Arbeidsavklaringspengar
Arbeidsavtale
Arbeidsgjevar
Arbeidsgjevaravgift
Arbeidsløyve
Arbeidsmarknadstiltak
Arbeidsmiljø
Arbeidssøking
Arbeidstid
Arbeidstvist
Arkiv
Arv og gåver
Attlevandepensjon
Avlastingsbustad
Avløpshandtering
Avløysartilskot

B

Barnebidrag
Barnehageplass
Barnepensjon
Barnetrygd
Barnevern
Bedriftsetablering
Behandlingsreise
Bibliotektenester
Bingo
Bioteknologi
Bompengar
Bot
Bransjekrav
Brøyting
Bufellesskap
Bustadattest
Bustadfinansiering
Bustadnummer
Bustønad
Byggjekostnad
Byggjesak
Bålbrenning
Båtførarbevis
Båtsertifikat

C

CV

D

Dagpengar
Dagtilbod
Dans
Designvern
D-nummer
Dokumentavgift
Dom
Domstol
Doping
Dyrehelse
Dødsattest
Dåp

E

Eigedomsomsetning
Eigedomsregister
Eigedomsskatt
Eingongsstønad
Eksamen
Ektefellepensjon
Ekteskap
Elbil
Energibruk
Energimerking
Ergoterapi
Ernæring
Etablering av barnehage
Etisk forbruk
Etterutdanning og vidareutdanning
Europeisk helsetrygdkort

F

Fagopplæring
Fagskuleutdanning
Familievern
Farleg avfall
Farskap
Fastlege
Feiing
Ferie
Feriepengar
Festival
Film og kino
Fjernundervisning
Flagg
Flaumvarsel
Fly og helikopter
Flyktningar og vern
Flysertifikat
Flyttemelding
Forbrukarklage
Forbrukartest
Forbruksutgifter
Foreldrepengar
Foreldrepermisjon
Fornybar energi
Forsørgingstillegg
Fortenestmedaljar og ordenar
Forureina grunn
Fosterheim
Frikort for helsetenester
Friområde
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og holtakingsverksemd
Fritidsfiske
Fritidstilbod
Frivilligsentral
Fyrverkeri
Fysioterapi
Fysisk aktivitet
Fødselsattest
Fødselsnummer
Følgje ("Ledsager")
Førarkort
Førelegg
Føretaksregistrering

G

Garanti
Gatelys
Gift
Gjeldsrådgjeving
Godstransport
Gravferd
Gravstad
Grunnskule
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Habilitering og rehabilitering
Hefte i motorvogn
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Helsestasjon
Hjelpemiddel
Hovudavtalen
Husdyrhald
Høgskule og universitet

I

Idrettsanlegg
Idrettsarrangement
Idrettslag
Idrettsmidlar
Import
Individuell plan
Inkluderande arbeidsliv
Inkludering
Innbyggjarinitiativ
Innemiljø
Innsynsrett
Inntekts- og formuesskatt
Internett
Introduksjonsprogram for innvandrarar

J

Jakt og fangst

K

Kameratkøyring
Karakterar
Kjæledyr og sportsdyr
Klima
Kommunal bustad
Kommunale avgifter og gebyr
Kommuneplan
Konfirmasjon
Konkurs
Kontantstøtte
Kontrakt
Kontrollmerke
Korttidsopphald
Kraftpris
Kringkasting
Kringkastingsavgift
Krisehandtering
Kulturbygg
Kulturmidlar
Kulturminnevern
Køyresetel
Køyretøykontroll

L

Lag og foreiningar
Landbrukseigedom
Legevakt
Leigeforhold
Likestilling
Lokalhistorie
Lotteri
Luftkvalitet
Lækjemiddel
Lønn

M

Matombringing
Meinerstatning
Meirverdiavgift
Mekling
Menneskerettar
Miljøsertifisering
Miljøvenleg transport
MinID
Minstepensjon
Mobbing
Motorferdsel i utmark
Motorvognavgifter
Museum
Musikk
Musikk- og kulturskule

N

Namsmyndigheit
Nasjonale prøvar
Naturskade
Naturskadeerstatning
Naturvern
Norsk språk
Norskopplæring
Notarius publicus
Næringsareal
Næringsfond
Næringsskatt
Nærmiljøtilskot

O

Offentleg innkjøp
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgspengar
Omsorgspermisjon
Oppgåveplikt
Opphaldsløyve
Opphavsrett
Oppseiing
Organdonasjon
Overgrep

P

Parkering
Pasient- og brukarombod
Pasientskadeerstatning
Pass
Patent
Pedagogisk-psykologisk teneste
Pensjonskalkulator
Permittering
Personleg assistent
Personnamn
Personskadetrygd
Persontransport
Personvern
Piggdekk
Plantedyrking
Plantevern
Politiattest
Politimelding ("Anmeldelse")
Politiske parti
Post
Postordresal
Prevensjon
Privatskule
Produktsikkerheit
Psykisk helsevern
Påtaleunnlating

R

Realkompetanse
Regional planlegging
Registrering av køyretøy
Reguleringsplan
Rehabiliteringspengar
Reindrift
Reisegaranti
Reiseinformasjon
Reiserekning
Reiseutgifter
Reklame og telefonsal
Rekruttering
Renovasjon
Rettferdsvederlag
Rettshjelp
Rettssak
Rustiltak
Ruteplanleggjar

S

Sambuarskap
Samfunnsstraff
Samisk språk
Samlivsbrot
Samordna opptak
Seksjonering
Servering
Sjukefråver
Sjukeheim
Sjukehus
Sjukepengar
Sjuketransport
Sjøfart
Sjølvmelding
Sjøsikkerheit
Skadedyr
Skattekort
Skifte
Skogbrannvarsel
Skogbruk
Skredvarsel
Skulefritidsordning
Skulehelseteneste
Skulerute
Skuleskyss
Slektsforsking
Smittevern
Soning
Sosialhjelp
Speleautomat
Speleavhengigheit
Spesialundervisning
Språkkurs og språktest
Standardisering
Statsborgarskap
Statskyrkje
Strålevern
Studiefinansiering
Stønad til einsleg forsørgjar
Stønad ved arbeidsmarknadstiltak
Støttekontakt
Støy
Svangerskapsomsorg
Svangerskapspengar
Sykkel
Særskilt norskopplæring

T

Tannhelseteneste
Teater
Telepris
Tenestepensjon
Tilrettelagt fritid
Tilrettelagt transport
Tinglysing
Tobakk
Tolketeneste
Toll
Tomtefeste
Trafikkinformasjon
Trafikksikkerheit
Truckførarbevis
Trus- og livssynssamfunn
Trygde- og servicebustad
Tryggleiksalarm
Turisme
Turistkontor
Tvangsekteskap

U

Ufrivillig barnløyse
Uførepensjon
Ungdomsmidlar
Universell utforming
Utbyggingsplan
Utdanningspermisjon
Uteområde
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Val
Valdsoffererstatning
Varemerkje
Vassdrag
Vassforsyning
Vassforureining
Vegbygging
Vegvedlikehald
Ventelønn
Verjemål
Verneplikt
Vêrvarsel
Vidaregående skule
Viltforvaltning
Visuell kunst
Visum
Vrakpant
Våpenløyve

Y

Yrkesautorisasjon
Yrkesretta attføring
Yrkesskade

 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering