Vatn og avlaup

Vakttelefon for vatn og avlaup: 41 69 49 15

Vassmålaravlesing

Kart med lenker til vasskvaliteten på vassverka:


Søknad om utsleppsløyve

For abonnentar på vatn og avløp så gjeld «standard abonnementsvilkår for vatn og avløp». Her står det litt juridisk og teknisk informasjon som er viktig å kjenne til. Til dømes så skal det monterast ein reduksjonsventil etter hovudkran om trykket inne i bustad eller fritidsbustad overstig 6 bar. Her visast og kor grensa går mellom offentleg nett og privat nett.

Eit par nyttige lenker:

 

Anna aktuell informasjon

Gebyroversikt

VA-norm og standard abonnementsvilkår

Reglar for vassmålar (PDF, 575 kB)

Reglar for leveranse av vatn (PDF, 148 kB)

Reglar for leveranse avlaup (PDF, 82 kB)

Søknadsskjema utsleppsløyve (PDF, 61 kB)

Melding om tilknyting til kommunalt ledingsnett (PDF, 13 kB)

Mattilsynet - Informasjon til dei minste vassforsyningssystema

 

Lover og forskrifter

Forskrift for vatn og avlaup

Drikkevassforskriften

Forureiningslova

Forureiningsforskrifta

 

Prisliste - Vatn og avlaup - 2022
Kategori Eingongsgebyr for tilknyting Kommentar Vatn Avlaup
A Einebustad/fritidsbustad 15.000,- 15.000,-
B Leilegheitsbygg pr eining 15.000,- 15.000,-
C Næring/offentleg verksemd 0 - 32mm 15.000,- 15.000,-
D Næring/offentleg verksemd 33 - 63mm 30.000,- 30.000,-
E Næring/offentleg verksemd Over 63mm 67.500,- 67.500,-
F Næring/offentleg verksemd tilbygg >200m2 7.000,- 7.000,-
Abonnementsgebyr
G Bustad (basisabonnement) Kategorifaktor 1 2.345,- 2.145,-
H Hytte/fritidsbustad kategori 1 Kategorifaktor 1,5 3.516,- 3.217,-
I Hytte/fritidsbustad kategori 2 Kategorifaktor 1,5 3.516,- 3.217,-
J Næring under 500m3/år Kategorifaktor 2 2.345,- 2.145,-
K Næring 500-4000 m3/år Kategorifaktor 2 4.689,- 4.291,-
Forbruksgebyr
L Einingspris, kr pr m3 24,75 21,80
M Årleg vassmålarleige, t.o.m. 32mm 500,-
Årleg vassmålarleige, 32-50mm 750,-
Årleg vassmålarleige, over 50mm 880,-
N Avlesingsgebyr Avlesingsgebyr blir ilagt om abonnenten sjølv ikkje utfører avlesing innan fastsett tidspunkt, der kommunen sjølv vel å foreta avlesing. Avlesingsgebyr blir fastsett likt som for årleg vassmålarleige.
O Midlertidig bruk av vatn og avlaup. Mellombels tilknyting 0-32 mm 2.500,- 2.500,-