Godkjend - endring av detaljregulering - Rv. 15 Kryss fv. 51 ved Randen

Kommunestyret godkjende 24.9.2019 sak 35/19 med heimel i PLBL §§ 12-12 Statens vegvesen sitt forslag til endring av detaljregulering for Rv15 kryss Fv51 ved Randen.

Formålet med planen er betring av trafikktryggleik og –avviking for alle trafikantgrupper. Planen legg til rette for eit fullkanalisert T-kryss ca. 80 m aust for dagens kryss, samt busstopp. Rv15 blir dels lagt ut i Vågåvatnet over ei strekning på ca. 600 m. 

Plandokumenta er lagt ut i servicetorget på kommunehuset samt i kommunen si kartinnsynsløysing.
Frist for å klage på planvedtaka er 3 veker frå kunngjering, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap.VI. 

Plandokument: