Høyring og kunngjeringar

På denne sida vil du finne oversikt over planar som er ute på offentleg høyring eller som er under behandling.

Nordplan AS varslar, på vegne av Krefter AS som tiltakshavar, i medhald av plan- og bygningslova § 12-8 oppstart av detaljregulering for næringsområdet Kolbotn II på Lalm i Vågå kommune.

Føremålet med planen er å legge til rette for industriføremål som opnar for etablering av datasenter, samt utnytting av mineralressursar med ein etterbruk som opnar for etablering av anlegg for utnytting av spillvarme.
Planen skal sikre at det kan etablerast annan næring/industri dersom datasenter ikkje vert aktuelt.

Planen fell inn under vedlegg 1 pkt. 24 i konsekvensutgreiingsforskrifta. Det er derfor utarbeidd eit forslag til planprogram som blir høyrt i samband med varsel om planoppstart.
Det varslast også om forhandling av utbyggingsavtale.

I medhald av plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 66 bnr. 227, Moavegen i Vågå kommune. Planen vil utarbeidast som ein detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3.
Tiltakshavar for planarbeidet er Vaage as.

Oppstartsvarsel gnr. 66 bnr. 227, Moavegen (PDF, 2 MB)
Referat oppstartsmøte gnr. 66 bnr. 227 Moavegen (PDF, 2 MB)
Annonse Moavegen (PDF, 83 kB)
Plangrense gnr. 66 bnr. 227, Moavegen (SOS, 2 kB)

 

 

Formannskapet har 23.9.2021, sak 48/2021, med heimel i pbl §§ 12-10 jf. 12-11, lagt ut forslag til detaljregulering for Industrivegen 29, gbnr 22/182 m.fl. til offentleg ettersyn. Planforslaget vil erstatte reguleringsplan for Vågåmo Aust for samanfallande område.

Planområdet er 5,7 dekar, ligg aust for Finna og omfattar heile eller delar av følgjande eigedommar: gbnr 22 bnr 182, 183, 202, 169, 77, 152, 159. Finnkanten Eigedom AS er forslagsstillar.

Formålet med planen er å ta i bruk den tidlegare OKB-tomta, gbnr 22/182, til kombinert formål bustad/forretning/kontor. Kjøretilkomst for forretnings-/kontorformål er frå Industrivegen og for bustadformål frå Vollvegen. Planen viser gangtilkomst til framtidig bru over Finna.

Plandokumenta ligg på heimesida www.vaga.kommune.no og i kartinnsynsløysinga. Planforslaget er også tilgjengeleg for gjennomsyn i servicetorget på kommunehuset.

Føresegner (PDF, 179 kB) 
Vedtak offentleg ettersyn F-sak 48/21 - 23.sept2021 (PDF, 3 MB) 
Plankart
Planomtale
ROS-analyse (PDF, 372 kB)

Frist for uttale er 11. november 2021.

Uttale skal sendast på e-post til postmottak@vaga.kommune.no. Eller som brev til: Vågå kommune, Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå.

Formannskapet har 3.6.2021, sak 37/21 med heimel i plan- og bygningslova §§12-10, 11 lagt ut til offentleg ettersyn forslag til planendring for detaljregulering for Hoskelie. Planområdet ligg i Sjodalen aust for fv51 og omfattar 44 eksisterande fritidsbustader. Planforslaget opnar ikkje for nye hytter.

Formannskapet behandla i møtet 22.09.2020 sak 38/20 og fatta følgjande vedtak:
"Med heimel i plan- og bygningslova § 10–1 blir forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker med følgjande tillegg; Punkt Kultur og frivilligheit blir delt i to til; Plan for kultur og plan for frivilligheit og livslang læring."

Formannskapet vedtok 21.4.2020 sak 12/20, med heimel i plan- og bygningslova §§12-10 jf. 12-11, å leggje ut forslag til detaljregulering for Fjellsida Lemonsjøen til offentleg ettersyn.

Forslag til detaljregulering er jf. Vågå formannskap sitt vedtak i sak 57/19 med heimel i pbl §§ 12-10 jf. 12-11, lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 480 69 256