Høyring og kunngjeringar

På denne sida vil du finne oversikt over planar som er ute på offentleg høyring eller som er under behandling.

Kommunestyret godkjende 24.9.2019 sak 35/19 med heimel i PLBL §§ 12-12 Statens vegvesen sitt forslag til endring av detaljregulering for Rv15 kryss Fv51 ved Randen.

Statens vegvesen har utarbeidd forslag til endring av godkjend reguleringsplan for rv. 15 kryss fv. 51 ved Randen og lagt planen ut til offentleg ettersyn i perioden 20.05.2019 –30.06.2019. 

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 17
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 15