Høyring og kunngjeringar

På denne sida vil du finne oversikt over planar som er ute på offentleg høyring eller som er under behandling.

Formannskapet behandla i møtet 22.09.2020 sak 38/20 og fatta følgjande vedtak:
"Med heimel i plan- og bygningslova § 10–1 blir forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker med følgjande tillegg; Punkt Kultur og frivilligheit blir delt i to til; Plan for kultur og plan for frivilligheit og livslang læring."

Formannskapet vedtok 21.4.2020 sak 12/20, med heimel i plan- og bygningslova §§12-10 jf. 12-11, å leggje ut forslag til detaljregulering for Fjellsida Lemonsjøen til offentleg ettersyn.

Forslag til detaljregulering er jf. Vågå formannskap sitt vedtak i sak 57/19 med heimel i pbl §§ 12-10 jf. 12-11, lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 17
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Telefon 61 29 36 15