Ullinsvin - ombygging av kontorlokale

Det har vore jobba med å etablere eit kontormiljø for kulturbasert næring i underetasjen på Ullinsvin. Vågå kommune har no overteke lokala, og fortsett dette arbeidet etter at Vågå kommune overtok eigedomen frå Vågå næringsselskap AS 1. januar 2017.

Økonomisk rame i økonomiplan:  kr 5.000.000,- 

Status/Framdrift: Planskisse for kontorlokala vart utarbeidd saman med interessentane i 2016. Vågå kommune har inngått leigeavtalar med to leigetakarar og starta opp arbeidet med ombygginga i oktober 2017. Dei gamle innvendige veggane er rivne og ny rominndeling er under montering. Planlagd innflytting for leigetakarane er månadsskifte januar/februar 2018