Salg av utleigebustader

4 av bustadane som kommunen leiger ut, skal leggast ut for sal.

Status/framdrift (pr. jan.2017): 1 av bustadane er seld, og ytterlegare 3 bustadar vil bli lagt ut for sal vinter/vår 2018. Jf politiske vedtak