Rovvilt og beiteproblematikk

Kommunal rovvilttelefon for Sel og Vågå er operativ på kveld og i helger f.o.m. 11.07 t.o.m 11.09.

Telefonnr: 902 39 071

Informasjonsbrosjyre fra Statsforvalteren i Innlandet om Rovvilt og beitesesongen 2022 finn du her

Rovdyrerstatning

Erstatning for husdyr drepne av freda rovvilt kan bli gitt når husdyr er dokumentert drepne av rovvilt eller det er sannsynleg at det er freda rovvilt som har teke dyret.

Erstatning kan bli gitt med eit beløp som skal dekkje tap og følgjekostnader for husdyreigaren.

Med søknaden skal det leggjast ved eit kart der beiteområdet og evt funnstader er markert.

Søknadsfrist er 1. november.

Søknaden blir behandla av miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.

Kjersti Reksen
Konsulent
Mobil 947 99 432