Krav til deg som arrangør

Det å ha ansvaret for eit arrangement inneber mange avklaringar og kan vere ei omfattande oppgåve. Det er viktig at arrangementsleiinga startar arbeidet med sikkerheit og beredskap tidleg, og at lovar, regler og søknadsfrister blir overhalde.

Ansvaret for sikkerheit ved arrangementet kvilar heilt og fullt på arrangørane, men kommunen ønskjer å informere og hjelpe arrangørar i arbeidet med å lage gode og trygge arrangement. Som ei støtte i arbeidet, finn du her krav, tidsfristar og gode råd i planlegginga av arrangement.

Som arrangør må du og sende inn skjema med opplysningar om arrangør og arrangementet.

Alle punkt vil ikkje vere like aktuelle for alle arrangement, så kvar enkelt arrangør må gjere ei vurdering av kva som passar for sitt arrangement.

Som ei ytterlegare støtte og kjelde til informasjon, sjå DSB sin rettleiar for tryggleik ved store arrangement

Sjekkliste for arrangør

Kva det gjeld: Kven skal kontaktast: Kontaktinfo:
Melding til politiet Lom lensmannskontor - eige søknadsskjema 61 05 32 50
Politikontakt Tor Trønnes 47 79 95 07
Melding til brannvesenet Vågå brannvesen - eige søknadsskjema 61 29 36 67
Brannmester Pål Øygarden 99 74 95 20
Stening av veg - riks- og fylkesveg Statens vegvesen - eige søknadsskjema 22 07 30 00
Stenging av veg - kommunal Vågå kommune v. teknisk sektor 61 29 36 88
Martin Sletten 48 89 92 45
Trafikkplan og trafikkskilting Trafikkskilting AS
Vidar Kleiven 47 85 78 00
Skjenkeløyve - ambulerande Vågå kommune v. servicetorget 61 29 36 00
postmottak@vaga.kommune.no
Leige av skular og kommunale bygg Vågå kommune v. servicetorget 61 29 36 00
postmottak@vaga.kommune.no
Leige av kulturhus og Vågåhallen Vågå kommune v. kulturkontoret 61 29 36 00
Svein Erik Lillebråten 91 62 97 21
Bruk av kommunale areal Vågå kommune v. teknisk sektor 61 29 36 00
Kåre Frydenlund 41 41 01 12
Bruk av privat areal/område Aktuell grunneigar v. privat person eller bedrift det gjeld
Vatn og kloakk, renovasjon Vågå kommune v. teknisk 61 29 36 00
Martin Sletten 48 89 92 45
Lån av salgsboder Vågå kommune v. teknisk sektor 61 29 36 00
Martin Sletten 48 89 92 45
Lån av bord, stolar og lite lydanlegg Vågå kommune v. kulturkontoret 61 29 36 00
Stein Holen 95 74 98 80