Prisliste Vågåhallen

Prisliste - leige av Vågåhallen - 2023
Kategori Type bruk Kommentar Pris
A Trening ettermiddag/kveld, kvardag, pr time Innanbygds 425,-
Utanbygds 620,-
B Trening laurdag/søndag, pr time Innanbygds 600,-
Utanbygds 725,-
C Turneringar laurdag/søndag, pr time Innanbygds 635,-
Utanbygds 815,-
D Handball seriekampar 590,-
E Deling av salen i forholdet 1/3 og 2/3. Minstepris om berre ei saleining er i bruk 1/3 og 2/3 av fastsett pris - som timeprisane under A, B og C
F Leige av berre garderobe m. dusj til trening Kvardag, pr time pr garderobe 180,-
Laurdag/søndag, pr time pr garderobe 235,-
G Leige av garderobe/dusj ved fotballkamp Kvardag, pr garderobe pr kamp 180,-
Laurdag/søndag, pr garderobe pr kamp 235,-
H Dagarrangement og kveldsarrangement som til dømes konferanse, konsert, kulturkveld mv. 9.800,-
I Festarrangement/konsert med dans 14.600,-
J Spesielt Ved utleige der utleigearealet, romkombinasjonane eller anna tilseier det, kan utleigar sette prisen etter skjønn
Ved større arrangement skal det inngåast skriftleg leigeavtale mellom utleigar og leigetakar
Utgifter til teknisk assistanse med ljos og lyd ved enkeltarrangement, følgjer timeprisane som er sett for Vågå kulturhus
K Grunnskulen sin bruk av Vågåhallen, kulturhuset og svømmehallen Årleg kostnad 563.000,-