Prisliste Vågåhallen

Prisliste - leige av Vågåhallen - 2022
Kategori Type bruk Kommentar Pris
A Trening ettermiddag/kveld, kvardag, pr time Innanbygds 400,-
Utanbygds 580,-
B Trening laurdag/søndag, pr time Innanbygds 560,-
Utanbygds 680,-
C Turneringar laurdag/søndag, pr time Innanbygds 595,-
Utanbygds 765,-
D Handball seriekampar 550,-
E Deling av salen i forholdet 1/3 og 2/3. Minstepris om berre ei saleining er i bruk 1/3 og 2/3 av fastsett pris - som timeprisane under A, B og C
F Leige av berre garderobe m. dusj til trening Kvardag, pr time pr garderobe 170,-
Laurdag/søndag, pr time pr garderobe 220,-
G Leige av garderobe/dusj ved fotballkamp Kvardag, pr garderobe pr kamp 170,-
Laurdag/søndag, pr garderobe pr kamp 220,-
H Dagarrangement og kveldsarrangement som til dømes konferanse, konsert, kulturkveld mv. 9.200,-
I Festarrangement/konsert med dans 13.700,-
J Spesielt Ved utleige der utleigearealet, romkombinasjonane eller anna tilseier det, kan utleigar sette prisen etter skjønn
Ved større arrangement skal det inngåast skriftleg leigeavtale mellom utleigar og leigetakar
Utgifter til teknisk assistanse med ljos og lyd ved enkeltarrangement, følgjer timeprisane som er sett for Vågå kulturhus
K Grunnskulen sin bruk av Vågåhallen, kulturhuset og svømmehallen Årleg kostnad 529.000,-