Prisliste Vågå kulturhus

Prisliste - leige av kulturhuset - 2023
Kategori Type rom/teneste Type leige Pris
A Storstugu Kulturkveld, konsert, teater, arrangement i regi av lokale lag, org., institusjonar, grunnskulen og kulturskulen, pr dag/kveld 3.000,-
Kurs, konferansar, ymse arrangement i regi av andre enn dei nemnde under pkt 1 ovanfor, pr dag/kveld 4.700,-
Private selskap, off. dansetilstelning 6.550,-
B Veslestugu eller Foajeen i 2. etg Minstepris 900,-
Ymse møte, øvingar, andre samankomstar 2-3 timar 900,-
Meir enn 3 timar/heil dag 1.500,-
C Ljos- og lydkjøring Timepris før kl 15.00 530,-
Timepris etter kl 15.00 725,-
D Svømmehall med garderobe og dusj Kvardag, pr time
Laurdag/søndag, pr time
E Garderobar kjeller Fotballkamp, kvardag, pr garderobe pr kamp 215,-
Fotballkamp, laurdag/søndag, pr garderobe pr kamp 255,-
Trening, kvardag, pr time pr garderobe 215,-
Trening, laurdag/søndag, pr time pr garderobe 255,-
F Spesielt for grunnskule/kulturskule Grunnskulen/kulturskulen får nytte Vågå kulturhus vederlagsfritt til elevkonsertar, teaterframsyningar mv., elevarrangement, foreldremøte, opnings- og avslutningsmarkeringar
Ved arrangement der det blir teke billettinnteker, skal det svarast vanleg husleige
I tillegg til sjølve framføringa/forestillinga vil skulane kunne pårekne å bruke kulturhuset vederlagsfritt 5 kvardagar føreåt til innøving, inkl. 2 prøver med ljos- og lydkjøring
G Lagerrom i kjeller for sang- og musikklaga Årleg leige for dei to største lagerromma 5.400,-
Årleg leige for dei tre mindre lagerromma 3.550,-
H Andre kombinasjonar av rom og utleigetid Ved utleige der utleigearealet, romkombinasjonane, leigetid eller type utleige avvik frå det som elles er lagt til grunn for utleigesatsane, fastset utleigaren prisen etter skjønn