Status i Vågå

Informasjonsmengda er etter kvart stor i samband med koronasituasjonen, og vi har her freista å sortere litt av den aktuelle informasjonen som gjeld Vågå.

Servicetorget på kommunehuset er ope måndag - fredag 07.30 - 15.00, tlf 61 29 36 00.

Viktige telefonnummer

Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl 10.00-16.00 på helg. 

Barneverntenesta beredskaps døgnvakt - 90 85 44 75

NAV økonomisk naudtelefon - 40 46 95 82

NAV arbeidsgjevartelefon - 55 55 33 36

Heimetenesta, døgnvakt - 97 05 26 51

Vågåheimen, døgnvakt - 48 04 92 50

Finntunet, døgnvakt - 48 10 59 54

 

Skule og barnehage

Siste melding frå regjeringa går ut på at barnehagane vil opne att 20. april, medan skuletrinna frå 1. - 4. vil starte opp att 27. april. Vidaregåande skule, for elevar på yrkesfaglig utdanning, VG2 og VG3, vil og opne att 27. april, om det kan gjerast på forsvarleg måte ift smittevern. Universitet vil opne for studentar som er avslutninga av si utdanning, og som er avhengig av å vere på universitetet.

Alle andre skuletrinn og utdanningar er førebels stengt inntil vidare. 

Omsorgsbehov for barn ved stengt skule og barnehage

Heimeundervisning

 

Kan eg dra på hytta?

Regjeringa har innført forbud, heimla i eigen forskrift, mot å overnatte på hytte som er i anna kommune enn den kommunen du er folkeregistrert i. Regjeringa presiserer at kommunane ikkje har adgang til å gi dispensasjonFrå 20. april vil det bli lempa noko på desse restriksjonane.

Teksta i forskrifta er slik:

"§5:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften."

Regjeringa kjem med ei oppmoding når det gjeld det fyrste unnataket:

"Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men vi oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn."

Skulane i Vågå er godt i gang med heimeundervisning for sine elevar. Elevane får oppgåver og er i løpande kontakt med lærarar.

Til foreldre/føresette i 1. - 4. klasse, SFO og barnehagane i Vågå.

Skule/SFO og barnehagane er stengt frå 13. mars til 26. mars.

Kontakt

Informasjonstelefon Koronavirus
Mobil 952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)