Status i Vågå

Informasjonsmengda er etter kvart stor i samband med koronasituasjonen, og vi har her freista å sortere litt av den aktuelle informasjonen som gjeld Vågå.

Den løpande, daglege oppdateringa med både nasjonal og lokal informasjon finn du her

Servicetorget på kommunehuset er ope måndag - fredag 07.30 - 15.00.

I Vågå kommune er det framleis berre ein person med påvist smitte.

Viktige telefonnummer

Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl 10.00-16.00 på helg. 

Barneverntenesta beredskaps døgnvakt - 90 85 44 75

NAV økonomisk naudtelefon - 40 46 95 82

NAV arbeidsgjevartelefon - 55 55 33 36

Heimetenesta, døgnvakt - 97 05 26 51

Vågåheimen, døgnvakt - 48 04 92 50

Finntunet, døgnvakt - 48 10 59 54

 

Opne/stengte kontor og tenester (pr 23.3.20)

Bibliotek og frivilligsentral - stengt inntil vidare

NAV Vågå er stengt for besøk på kontoret - sjå knapp i toppen av sida for meir informasjon

Barneverntenesta i Ottadalen har heimekontor - sjå knapp i toppen av sida for meir informasjon

Apotek 1 Vågå er frå måndag 23. mars opna att

 

Skule og barnehage

Skule, barnehage og SFO er førebels stengt til 26. mars. Evt forlenging blir bestemt av nasjonale myndigheiter.

Omsorgsbehov for barn ved stengt skule og barnehage

Heimeundervisning

 

Kva kan eg gjere?

Eg er i karantene, kva gjer eg

Råd om smittevern, hygiene, reise mv

Er du helsefagarbeidar, kan du melde deg som frivillig

 

Kan eg dra på hytta?

Regjeringa har innført forbud, heimla i eigen forskrift, mot å overnatte på hytte som er i anna kommune enn den kommunen du er folkeregistrert i. Regjeringa presiserer at kommunane ikkje har adgang til å gi dispensasjon!

Teksta i forskrifta er slik:

"§5:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften."

Regjeringa kjem med ei oppmoding når det gjeld det fyrste unnataket:

"Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men vi oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn."

 Vågå kommune har lagt til rette for at familiemedlemmar som ønskjer å kome i kontakt med pasient på Vågåheimen eller i heimetenesta, kan kommunisere ved hjelp av videosamtale. 

Kort oppsummert vil Statsministeren takke alle som er tålmodige og lyttar til nasjonale råd. Det gjer at landet nå har kontroll på smittesituasjonen. Det vart likevel understreka at vi må halde fram med alle hygienetiltak framover og alle som får luftvegssymptom må framleis halde seg heime. Norge opnar gradvis opp att etter påske:

Oppdatering fredag 27.03.20

 

Kommuneleiinga og kommuneoverlegen vil vere tilgjengelig for spørsmål knytt til koronasituasjon for innbyggjarane måndag 30.03.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Det er fint om de kan sende inn spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

Koronatelefonen har liten pågang og den vil derfor ikkje vere tilgjengelig sundag. Behovet vil bli vurdert fortløpande og opningstid kan bli endra. Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl. 10.00-14.00 på laurdag. 

Oppmøte til ordinære legetimer går som avtalt, det er berre når du har luftvegs-symptom at vi ber deg ta kontakt på telefon. Folk skal ikkje vere redde for å oppsøke helsesenteret på vanleg måte.

Skulane i Vågå er godt i gang med heimeundervisning for sine elevar. Elevane får oppgåver og er i løpande kontakt med lærarar.

Oppdatering fredag 20.03.20 kl 14.30

Korona-situasjonen er oversiktleg i Vågå kommune fredag efta.

Leiinga takker alle som bidreg under denne spesielle hendinga og ber innbyggjarane om å ta godt vare på kvarandre.

Vi viser til heimesida vår for oppdateringar. Ver ein god venn/nabo og formidle vidare det som ligg her til dei som ikkje er på sosiale media.

Dei kan også få oppdateringar ved å ta kontakt med Servicetorget på telefon 61 29 36 00. Vi ønskjer dykk alle ei god helg.

Oppdatering fredag 20.03.20 kl 14.30

Korona-situasjonen er oversiktleg i Vågå kommune fredag efta.

Leiinga takker alle som bidreg under denne spesielle hendinga og ber innbyggjarane om å ta godt vare på kvarandre.

Vi viser til heimesida vår for oppdateringar. Ver ein god venn/nabo og formidle vidare det som ligg her til dei som ikkje er på sosiale media.

Dei kan også få oppdateringar ved å ta kontakt med Servicetorget på telefon 61 29 36 00. Vi ønskjer dykk alle ei god helg.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med andre oppgåver i dag? Da vil kommunen takke deg dersom du ønskjer å registrere deg her.

Alderspensjonistar kan jobbe med koronakrisen utan å tape pensjon

Regjeringa lempar med umedelbar verknad på reglar slik at pensjonerte sjukepleiarar og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Regelen gjeld frå fredag 13. mars og fram til 1. november, og altså for arbeid knytt til koronaviruset.

Til foreldre/føresette i 1. - 4. klasse, SFO og barnehagane i Vågå.

Skule/SFO og barnehagane er stengt frå 13. mars til 26. mars.

Kontakt

Informasjonstelefon Koronavirus
Mobil 952 53 990

Informasjonstelefon ved helsesenteret i Vågå. Ring eller send SMS om du har spørsmål om Covid-19 (koronavirus)