Psykisk helse inkl. vald i nære relasjonar

Undersøkingar har vist at 20-25 % av befolkningen til ei kvar tid har ei psykisk liding og at halvparten av befolkningen er venta å få ei psykisk liding i løpet av livet. Å minske forekomsten av psykiske lidingar står sentralt i folkehelsearbeidet.

Her finn du informasjon om den psykiske helsa i befolkningen, samt nasjonale anbefalinger når det gjeld helsefremmande og førebyggjande tiltak i tillegg til kommunale handlingsplaner og prosedyrer som er utarbeidd i eit regionalt samarbeid.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Frå 1. januar 2019 skal alle tenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal bli organisert som pakkeforløp.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi pasienter heilskapleg og forutsigbare utrednings- og behandlingsforløp, utan unødig ventetid. 

Frist for utgreiing er ordinært 6 veker, og ved behov utvida med 6 veker. Etter at diagnose er gitt blir behandlinga evaluert etter 6 veker, for så å bli evaluert kvar 12. veke.

Det er per 14.10.19 innført 7 pakkeforløp:

 • Gravide og rusmidler
 • Psykiske lidelser – ban og unger
 • Psykiske lidelser – voksne
 • Psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling
 • Rusbehandling (TSB)
 • Spiseforstyrrelser
 • Tvang (OCD)
 • Somatisk helse og levevaner

Det er planlagt innføring av fleire pakkeforløp. For oppdatert informasjon sjå Helsedirektoratet sine nettsider

 

Ansvar for forløpskoordinering av pakkeforløp i Vågå kommune

Helsedirektoratet beskriv kommunen sitt ansvar slik: 

Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:

 • informere, veilede og gi råd til pasient og ev. pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • sikre samordning av tjenestetilbudet
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
 • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
 • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling

For barn/unge - personer under 16 år er ansvaret for forløpskoordinering lagt til Helsestasjonen.

Helsestasjonen telefon 40 03 46 21 eller 40 03 51 39

For personer over 16 år: 

For personer som allereie har oppnemnt ein koordinator eller kontaktperson i Vågå kommune, så er det denne som skal ivareta forløpskoordineringen. 

Koordinerande eining/Tildelingskontoret i Vågå kommune er forløpskoordinator for pakkeforløp innan psykisk helse og rus, der det ikkje allereie er oppnemnt koordinator/kontaktperson. 

Telefon til Tildelingskontoret 91 13 43 58. Sentralbord Vågå kommune 61 29 36 00


Brosjyre - pasientinformasjon

Du kan lese meir om dette på Helsenorge.no eller Helsedirektoratet sine nettsider:

 

 

Felles planer og prosedyrer for kommunane i Nord-Gudbrandsdal

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjonar (PDF, 2 MB)

Fagplan for arbeid med psykisk helse og rus (PDF, 2 MB)

Prosedyrer for psykisk helseteneste (PDF, 2 MB)

Rutiner for samhandling mellom DPS og kommunane i Nord-Gudbrandsdal (PDF, 450 kB)

Plan og prosedyrer for psykososial oppfølging ved krise, katastrofe og ulykke (PDF, 759 kB)

Handlingsplan for førebygging og handtering av hatkriminalitet, radikalisering og valdeleg ekstremisme (PDF, 572 kB)

 

Nasjonal informasjon om temaet

Psykisk helse i Norge - Folkehelseinstituttet

Psykisk helse barn og unge - Folkehelseinstituttet

Psykisk helse og rus - Helsedirektoratet

Vold i nære relasjoner - regjeringen.no

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

Sammen om mestring, veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne - Helsedirektoratet

Risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske vansker hos ungdom

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: Omfang og konsekvenser (2011)

Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser - Folkehelseinstituttet

Bedre føre var.... Psykisk helse. Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (2011)

Kvalitet og kompetanse ... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre (PDF, 277 kB) (2011)

Kontakt

Guro Frydenlund
Psykiatrisk sjukepleiar
Telefon 61 29 37 23
Mobil 488 97 211