Prislister - gebyrregulativ

Barnehage og skule

Prisliste - Barnehage - 2019
Prisliste - Barnehage - 2019
Opphaldstid Pris
5 dagar i veka, pris pr mnd 2.990,-
4 dagar i veka, pris pr mnd 2.830,-
3 dagar i veka, pris pr mnd 2.730,-
Kjøp av ekstra dag 450,-
Betaling ved for sein henting, pr påbegynt time 200,-
Kost, pr mnd 5 dagar 400,-
Kost, pr mnd 4 dagar 320,-
Kost, pr mnd 3 dagar 240,-

 

Prisliste - SFO - 2019
Prisliste - SFO - 2019
Opphaldstid Pris
Inntil 15 timer pr veke, pris pr mnd 1.260,-
Over 15 timer pr veke, pris pr mnd 1.890,-
Tilfeldig kjøp av time, pr time 265,-
Tilfeldig kjøp av dag, pr dag 470,-
Sommar-SFO, pr veke 1.360,-

 

Kultur

 

Prisliste - Vågå kulturskule - 2019
Prisliste - Vågå kulturskule - 2019
Type undervisning Pris pr år
Instrumental, vokal og korps 2.820,-
Teater, dans, karusell og kunst 2.460,-

 

Prisliste - leige av kulturhuset - 2019
Prisliste - leige av kulturhuset - 2019
Kategori Type rom/teneste Type leige Pris
A Storstugu Kulturkveld, konsert, teater, arrangement i regi av lokale lag, org., institusjonar, grunnskulen og kulturskulen, pr dag/kveld 2.550,-
Kurs, konferansar, ymse arrangement i regi av andre enn dei nemnde under pkt 1 ovanfor, pr dag/kveld 4.100,-
Private selskap, off. dansetilstelning 5.650,-
B Veslestugu eller Foajeen i 2. etg Minstepris 780,-
Ymse møte, øvingar, andre samankomstar 2-3 timar 780,-
Meir enn 3 timar/heil dag 1.300,-
C Ljos- og lydkjøring Timepris før kl 15.00 460,-
Timepris etter kl 15.00 625,-
D Svømmehall med garderobe og dusj Kvardag, pr time
Laurdag/søndag, pr time
E Garderobar kjeller Fotballkamp, kvardag, pr garderobe pr kamp 180,-
Fotballkamp, laurdag/søndag, pr garderobe pr kamp 215,-
Trening, kvardag, pr time pr garderobe 180,-
Trening, laurdag/søndag, pr time pr garderobe 215,-
F Spesielt for grunnskule/kulturskule Grunnskulen/kulturskulen får nytte Vågå kulturhus vederlagsfritt til elevkonsertar, teaterframsyningar mv., elevarrangement, foreldremøte, opnings- og avslutningsmarkeringar
Ved arrangement der det blir teke billettinnteker, skal det svarast vanleg husleige
I tillegg til sjølve framføringa/forestillinga vil skulane kunne pårekne å bruke kulturhuset vederlagsfritt 5 kvardagar føreåt til innøving, inkl. 2 prøver med ljos- og lydkjøring
G Lagerrom i kjeller for sang- og musikklaga Årleg leige for dei to største lagerromma 4.650,-
Årleg leige for dei tre mindre lagerromma 3.050,-
H Andre kombinasjonar av rom og utleigetid Ved utleige der utleigearealet, romkombinasjonane, leigetid eller type utleige avvik frå det som elles er lagt til grunn for utleigesatsane, fastset utleigaren prisen etter skjønn

 

 

Helse og omsorg

Prisliste - Heimehjelp, eigenbetaling - 2019
Prisliste - Heimehjelp, eigenbetaling - 2019
Netto inntekt før særfrådrag Pris
Under 2G (inntil kr 185.152,-) Blir fastsett i samband med statsbudsjettet
2G - 3G (kr 185.183,- - kr 277.728,-) 570,-
3G - 4G (kr 277.729,- - kr 370.304,-) 1.142-
4G - 5G (kr 370.305,- - kr 462.880,-) 1.711,-
Over 5G (kr 462.881,- og høgare) 2.284,-

 

Prisliste - Utleige av omsorgsbustader - 2019
Prisliste - Utleige av omsorgsbustader - 2019
Gruppe Stad Antall einingar Pris pr mnd
A Ved Vågåheimen 17 5.833,-
B På Lalm, eks straum 3 5.719,-
C På Lalm, inkl straum 1 7.609,-
D Villarunningen 3 7.482,-
E Villarunningen 1 5.739,- + straum
F Villarunningen 1 (stor) 6.351,- + straum
G Bankbrenna 8 7.770,-
H Søre Langskåret 2 5.934,- + straum
I Moavegen bufellesskap 4 7.482,-
J Eksismoen bufellesskap 8 7.482,-
K Finntunet bufellesskap 12 7.700,-
L - gjesterom - Tidsavgrensa opphald i omsorgsbustad, inntil 14 dagar 161,- pr døgn

 

 

Tekniske tenester

Prisliste - Feiing og tilsyn - 2019
Prisliste - Feiing og tilsyn - 2019
Type feiing/tilsyn Pris pr pipe pr gong, eks mva
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 382,-
Feiing og tilsyn, fritidsbustad 520,-

 

Prisliste - Forbruk vatn og avlaup, vassmålar mv - 2018
Prisliste - Forbruk vatn og avlaup, vassmålar mv - 2018
Kapasitet Pris
Einingspris - Vatn, kr pr m3 19,25
Einingspris - Avlaup, kr pr m3 15,74
T.o.m. 32mm 430,-
32 - 50mm 650,-
,">50mm 760,-
Avlesingsgebyr Gebyr blir ilagt om abonnenten ikkje utfører avlesing innan fristen, der kommuna sjølv vel å foreta avlesing. Gebyr blir fastsett likt som for årleg vassmålarleige.
Midlertidig bruk av vatn og avlaup. Mellombels tilknyting 0-32 mm - Vatn 2.200,-
Midlertidig bruk av vatn og avlaup. Mellombels tilknyting 0-32 mm - Avlaup 2.200,-

 

Prisliste - Renovasjon - 2019
Prisliste - Renovasjon - 2019
Type Tenesteomfang Pris (eks mva)
Bustadrenovasjon 24 sekkar 1.759,-
Bustadrenovasjon 36 sekkar 1.972,-
Bustadrenovasjon 48 sekkar 2.208,-
Hytte- og seterrenovasjon Hytte eller bu enkel standard, gruppe 1 og 2 905,-
Hytte- og seterrenovasjon Hytte høg standard, gruppe 3 1.131,-
Tillegg for henteavstand 10-20 meter 290,-
Tillegg for henteavstand 20-30 meter 399,-
Ekstrasekker 1 rull med 12 sekker 592,-
Næringsrenovasjon 24 sekkar - Gruppe A 1.759,-
Næringsrenovasjon 36 sekkar - Gruppe B 1.972,-
Næringsrenovasjon 48 sekkar - Gruppe C 2.208,-
Miljøstasjon Gebyr som i NGR

 

Prisliste - Septik - 2019
Prisliste - Septik - 2019
Type teneste Kommentar Pris
A. SLM (bustad, tømefrekvens 2. kvart år) Tankar 0-4m3 1.767,-
Pr m3 over 4m3 442,-
B. SLM (fritid, tømefrekvens 4. kvart år) Tankar 0-4m3 886,-
Pr m3 over 4m3 221,-
C. Tette tankar (bustad/fritid, tømefrekvens kvart år) Tankar 0-4m3 3.924,-
Pr m3 over 4m3 981,-
Tillegg for:
Transport nødtøming, tillegg pr tank 3.653,-
Transport ekstratøming, tillegg pr tank 899,-
Tillegg nødtøming/ekstratøming 0-4m3 3.924,-
Tillegg pr m3 nødtøming/ekstratøming over 4m3 442,-
TIP (tank ikkje påvist) 600,-
Timepris slamsugar 1.499,-
Timepris av-vatnar 1.706,-
Traktortøming, tillegg pr tank 600,-
GPS-registrering 61,-
D. Reineanlegg Pris pr m3 685,-

 

Prisliste - Vatn og avlaup, abonnement - 2018
Prisliste - Vatn og avlaup, abonnement - 2018
Abonnementskategori Kategorifaktor Vatn Avlaup
Bustad (basisabonnement) 1 1.982,- 1.592,-
Hytte/fritidsbustad kategori 1 1,5 2.972,- 2.384,-
Hytte/fritidsbustad kategori 2 1,5 2.972,- 2.384-
Næring <500m3 pr="" år=""> 1 1.982,- 1.592,-
Næring 500-4000m3 pr år 2 3.963,- 3.184,-

 

Prisliste - saksbehandling og kontroll av mindre avlaupsanlegg 2019
Prisliste - saksbehandling og kontroll av mindre avlaupsanlegg 2019
Tiltak Omfang Pris
Søknad om utsleppsløyve Anlegg som ikkje overstig 15 PE 4.272,-
Søknad om utsleppsløyve Anlegg over 15 PE 20.094,-
Mindre endring av utsleppsløyve Anlegg som ikkje overstig 15 PE 2.239,-
Mindre endring av utsleppsløyve Anlegg over 15 PE 3.267,-
Påsleppsløyve til kommunalt avlaupsnett

 

Prisliste - Utleige av kommunal bustad - 2019
Prisliste - Utleige av kommunal bustad - 2019
Bustad Husleige pr mnd
Pyntholvegen 32 4.846,- + straum
Kolbottvegen 4B 5.624,- + straum
Dompe 20 6.120,- + straum
Grindstugulego 11 5.300,- + straum
Grindstugulego 13 5.300,- + straum
Grindstugulego 19 5.300,- + straum
Grindstugulego 21 5.300,- + straum
Grindstugulego 23 5.927,- + straum
Grindstugulego 25 5.928,- + straum
Steinråket 6A 6.000,- + straum
Steinråket 6B 4.000,- + straum
Sjårdalen
Åkervegen 1A 6.000,- + straum
Åkervegen 1B 3.694,- + straum
Åkervegen 1C 3.204,- + straum
Pyntholvegen 2A 7.500,- + straum
Pyntholvegen 2B 7.000,- + straum
Edv. Stormsveg 8A 5.000,- + straum
Edv. Stormsveg 8B 7.000,- + straum
Edv. Stormsveg 8C-1 8.338,- + straum
Edv. Stormsveg 8C-2 6.000,- + straum
Moavegen 45I 3.633,- + straum
Holvegen 2A (sokkel vest) 5.300,- + straum
Holvegen 2B (sokkel aust) 5.500,- + straum
Holvegen 2C 5.500,- + straum
Holvegen 2D 5.300,- + straum

Landbruk

Prisliste - Gjødselplanlegging og prøvetaking - 2019
Prisliste - Gjødselplanlegging og prøvetaking - 2019
Type teneste Pris Tillegg pr skifte
Utarbeiding av gjødselplan 472,- 47,-
Jordprøvetaking 528,- 141,-

 

Prisliste - Jord- og konsesjonssaker - 2019
Prisliste - Jord- og konsesjonssaker - 2019
Type teneste Pris
Søknadar om delingssamtykke vedteke administrativt (jordlova §12) 1.250,-
Andre søknadar om delingssamtykke 2.000,-
Søknadar om konsesjon ved erverv av fast eigedom vedteke administrativt (konsesjonslova §§1 og 3) 2.500,-
Andre sakar om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova §§1 og 3) 5.000,-

 

Prisliste - Landbruksvikar - 2019
Prisliste - Landbruksvikar - 2019
Varigheit Pris
Pr time 222,70
Pr dag 1.670,-