Rådmannen

Fungerende rådmann Jan Egil Fossmo

Tlf 61 29 36 29
Fax 61 29 36 01
Mobil 90 13 23 35

Send e-post

Rådmannsleiinga består elles av:

Inntil 2. juli 2018 - Jan Egil Fossmo, kommunalsjef - ny organisering ikkje endeleg på plass etter at Fossmo frå denne datoen er fungerende rådmann

Ansvarsområde: helse og omsorg, skule og barnehage

Tlf 61 29 36 29 - 90 13 23 35

Send e-post

 

Pål Inge Sanden, kommunalsjef

Ansvarsområde: tekniske tenester, NAV, kultur og næring, landbrukskontor og skatteoppkrevjar

61 29 36 63 - 41 47 40 46

Send e-post

 

Rådmannen sin stab består av:

 

Rådmannen har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. I dette ligg det å legge til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har, sjå til at politiske vedtak vert gjennomført og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

Rådmannen si rolle er både ein funksjon og ei stilling. Denne heilheitlege rolla som kommunen legg til grunn, kan ikkje utøvast av ein person åleine, men blir ivareteke av leiargruppa.

Målet for leiargruppa er å leie, utvikle og samordne tenestetilbodet og sikre best mogleg utnytting av menneskelege og økonomiske ressursar til beste for innbyggjarar og i samsvar med vedtekne politiske mål.