Fjellandbruk er framtid

Matproduksjon på fornybare lokale ressursar i Sel og Vågå

Etter politisk initiativ frå Sel og Vågå kommunar, vart det sist vinter søkt om midlar frå «Fjellandbrukssatsinga 2014-2016» for å gjennomføre målsettinga i landbruksplanen, dvs. ei auke i matproduksjonen med 1 % i året. Dette er det same som den nasjonale målsettinga. Prosjektet skal i utgangspunket gå i to år, men i.o.m. at fjellandbrukssatsinga går ut i 2016 må ein søkje midlar frå ein annan pott i 2017. Sluttrapport skal vere sendt innan 15. februar 2017.

 

Søknadsskjema - søknad om støtte til rådgjeving (PDF, 162 kB)

 

Om prosjektet

Vågå og Sel kommunar fekk kr 360.000,- i støtte. Budsjettet er på kr 480.000,-.

Målsetting

Ut frå det som er vedteke i gjeldande landbruksplan ønskjer ein å fokusere på følgjande hovudpunkt:
• Auke i matproduksjonen i Sel og Vågå
• Oppretthalde eller auke sysselsettinga i landbruksnæringa
• Oppretthalde eller auke dyrkaarealet
• Auke bruk av inn- og utmarksressursar til husdyrbeiting
• Synleggjere og stimulere til nye næringar/ produkt/marknader.
• Etablere gode nettverk
• Nye næringar – nye produkt

Prosjektet består av fire hovudbolkar:
1. Spørjeundersøking/kartlegging av gardsbruk
2. Opne møte/landbrukskafe`
3. Bygdemøte
4. Fagturar

Det er oppnemnt ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe. Styringsgruppa har representasjon frå faglaga og frå politisk nivå i Sel og Vågå. Arbeidsgruppa har representasjon frå rettleiingstenesta og faglaga.


Styringgruppe

 • Hans Ulmo (leiar)
 • Ola Kvarberg
 • Hans Petter Vaberg
 • Terje Johnny Sveen
 • Live Langøygard
 • Thomas Stebergløkken
   

Arbeidsgruppe

 • Geir Olav Hagen
 • Åse Marit F. Anderssen
 • Jan Erik Mæhlum (leiar)
 • Hans Ulmo (Bondelaget)
 • Kjersti Gutsveen (Småbrukarlaget)
   

Sekretariat for satsinga er landbrukskontoret for Sel og Vågå.

 

Spørjeundersøking

Spørjeundersøking/kartlegging er gjennomført. Undersøkinga vart sendt til alle som søkjer produksjonstilskott, men vi ønskte også svar frå andre som ønskjer å satse og/eller eig landbrukseigedom med ressursar i form av areal og bygningsmasse.