Offentleg høyring - val av meddommarar i perioden 01.01.2021-31.12.2024

Vågå kommune skal i 2020 oppnemne meddommarar for ei ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal veljast meddommarar til Nord-Gudbrandsdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett, Jordskifteretten, Forliksrådet og Skjønnsmedlemmar. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslag til meddommarar og skjønnsmedlemmar leggjast ut på alminneleg ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidatar som meddommarar til lagmannsrett, tingrett, jordskifterett, forliksråd og skjønnsmedlemmer ligger vedlagt. 

Frist for å kome med innvendingar til forslaget er  5. juni 2020.

Høyringssvar kan sendast til postmottak@vaga.kommune.no eller sendes til Vågå kommune, Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå.

Vedlegg:
Meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024 (PDF, 120 kB)