Søknadsfrist - arrangementstøtte 2023

lørdag 1. april 2023, 00.00 - 23.00

Informasjon

Kriteriar:

Støtte kan bli gjeve til kulturarrangement innanfor føringane i punkt 2, i tillegg gjeld følgjande retningsliner:

-              Arrangementet bør ha eit langsiktig perspektiv med utviklingspotensiale.

-              Arrangementet skal ha lokal interesse og verdi og gjennomførast i Vågå kommune.

-              Aktivitetar som fremjar samarbeid mellom ulike aktørar vil bli prioritert.

-              Vågå kommune kan gje tilskot for berre eitt år om gongen.

  • Søkjar pliktar å varsle kommunen dersom arrangementet blir avlyst, eller endra på ein måte som kan påverke tildelinga.
  • Vågå kommune kan krevje tilskotet attendebetalt dersom arrangementet ikkje blir gjennomført eller at det er gjeve feilaktige og/eller mangelfulle opplysningar. I særlege høve kan søkjar miste retten til framtidig tilskot.  Finansieringsplan/budsjett skal leggjast ved.
  • Det blir utbetalt maksimalt 50.000 i tilskot til kvart enkelt arrangement. Eigeninnsats eller anna finansiering må utgjere minst 50%.
  • Personar med ledsagerbevis får gratis inngang på arrangement som mottek kommunal støtte.

Sted

Vågå
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender