Rådmannen

Stedfortredende rådmann Jan Egil Fossmo (konstituert rådmann frå 1. mars 2017)

Tlf 61 29 36 29
Fax 61 29 36 01
Mobil 90 13 23 35

Send e-post

Rådmannsleiinga består elles av:

Synnøve Vistekleiven, konstituert kommunalsjef

Ansvarsområde: helse og omsorg

Tlf 61 29 37 65 - 91 13 43 58

Send e-post

 

Pål Inge Sanden, kommunalsjef

Ansvarsområde: tekniske tenester, NAV og kultur og næring

61 29 36 63 - 41 47 40 46

Send e-post

 

Rådmannen sin stab består av:

 

Rådmannen har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. I dette ligg det å legge til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har, sjå til at politiske vedtak vert gjennomført og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

Rådmannen si rolle er både ein funksjon og ei stilling. Denne heilheitlege rolla som kommunen legg til grunn, kan ikkje utøvast av ein person åleine, men blir ivareteke av leiargruppa.

Målet for leiargruppa er å leie, utvikle og samordne tenestetilbodet og sikre best mogleg utnytting av menneskelege og økonomiske ressursar til beste for innbyggjarar og i samsvar med vedtekne politiske mål.