Kommuneplanens arealdel – 3. gongs høyring

Utsikt frå Nordherad - Klikk for stort bilete

Kommunestyret gjorde i møtet 2. mai 2017, sak 32/17, vedtak om å leggje forslag til kommuneplanens arealdel 2017-2027 ut til 3. gongs offentleg ettersyn og høyring, jf. §11-14 i lov om planlegging og byggesaksbehandling. Planen skal erstatte fire kommunedelplanar. 

Planutkastet ligg ute til 3. gongs offentleg ettersyn i perioden 16.05.2017 - 29.06.2017.

Planskildringa (side14 og 15) og dokumentet «Behandling av merknader etter 2. gongs høyring og offentleg ettersyn» gir ei god oversikt over kva for endringar som er gjort sidan 2. gongs høyring av planforslaget.

Høyringsfristen er 29. juni 2017, og kommunen må ha merknader/innspel innan denne fristen. Formelle innspel til planforslaget kan sendast til Vågå kommune, Edvard Stormsveg 2, 2680 Vågå, eller på e-post til postmottak@vaga.kommune.no.

Plankartet ligg også i kommunen si kartløysing. Kryss av for arealplanar og kommuneplan under arbeid.

 

Plandokument

Kart

Temakart

 

Øvrige dokument som ikkje er endra frå 2. gongs høyring til 3. gongs høyring finn du på denne lenka

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Laila Nersveen. Sist endra 16.05.2017
Fann du det du var på leit etter?
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering