Detaljregulering for fylkesveg 453 GS Skogbygdsvegen - godkjent

Kommunestyret vedtok i møte 4. april 2017, sak 20/17, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 detaljreguleringsplan fylkesveg 453 GS Skogbygdsvegen. Planen er utarbeidd av Statens vegvesen og skal leggje til rette for auka trafikktryggleik for mjuke trafikantar langs Fv 453 (Skogbygdsvegen) ved regulering av fortau og gang- og sykkelveg, samt breidding av kjørevegen, langs ei strekning på ca. 730 meter frå kryss Fv 452/Fv453. 

Planen er også lagt ut i servicetorget på kommunehuset. Frist for å klage på planvedtak er 3 veker frå kunngjering, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap.VI.

Saksdokument:

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 124 kB)

ROS-analyse (PDF, 182 kB)

Støyrapport (PDF, 2 MB)

Møtebok kommunestyret (PDF, 180 kB)

 

 

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Ingunn Moen Helland. Sist endra 07.04.2017
Fann du det du var på leit etter?
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering