Det blir arrangert studietur til Vingelen og Tynset med tema utmarksbeiting, torsdag 6. juli.


22.06.17

I samband med Eidefoss sitt arbeide med framføring av ny kraftline frå Rosten, vil Skjellvegen bli heilt stengt ca ei og ei halv veke frå onsdag morgon (21. juni).


19.06.17

Kommunestyret gjorde i møtet 2. mai 2017, sak 32/17, vedtak om å leggje forslag til kommuneplanens arealdel 2017-2027 ut til 3. gongs offentleg ettersyn og høyring, jf. §11-14 i lov om planlegging og byggesaksbehandling. Planen skal erstatte fire kommunedelplanar. 

16.06.17

Melding frå Eidefoss Nett i samband med bygging av nytt linjenett:I forbindelse med bygging av nytt 132kV linjenett mellom Vågåmo og Rosten kraftverk, skal Eidefoss Nett legge nye kabler på strekningen Vågåmo transformatorstasjon til Skjellom. Kabeltraséen vil gå i vegbanen på store deler av strekningen.


15.06.17

Opplandstrafikk har bestillingsruter i skuleferien. Følg lenkene under, der du også finn tlf.nr til drosjene.


15.06.17

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017 og har sendt ut informasjon om ordninga:


09.06.17

Matrikkelinformasjon (eigedomsinformasjon) vil ikkje bli oppdatert i kartløysingane i ei periode frå 01. juni grunna ei strukturomlegging frå Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløysingane.


06.06.17

Vatnet frå Lalm vassverk er kontrollert og friskmeldt, slik at kokevarselet er oppheva.


02.06.17

7.-11. juni 2017 år er det nok ein gong duka for Vågå-Dågå.

02.06.17
Alle saker