Publisert 26.04.2017
Annonse rådmannstilling.jpg

Søknadsfrist: 22. mai

Søknad med CV sendast via www.headvisor.no.

Publisert 07.04.2017

Kommunestyret vedtok i møte 4. april 2017, sak 20/17, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 detaljreguleringsplan fylkesveg 453 GS Skogbygdsvegen. Planen er utarbeidd av Statens vegvesen og skal leggje til rette for auka trafikktryggleik for mjuke trafikantar langs Fv 453 (Skogbygdsvegen) ved regulering av fortau og gang- og sykkelveg, samt breidding av kjørevegen, langs ei strekning på ca. 730 meter frå kryss Fv 452/Fv453. 

Publisert 07.04.2017

Kommunestyret vedtok i møte 4. april 2017, sak 21/17, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 detaljreguleringsplan for Jotunheimen caravan camp Heimsand. Planen opnar for utviding av dagens campingareal på Heimsand og auka kapasitet for døgnleige, samt oppføring av campinghytter, vandrarheim og kafébygg. Detaljreguleringa erstattar reguleringsplan for Heimsand av 2002.

Publisert 07.04.2017

Kommunestyret vedtok i møte 4. april 2017, sak 22/17, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 detaljreguleringsplan for Jotunheimen caravan camp Postfuru. Planen legg til rette for campingverksemd og inneber formalisering av dagens bruk av området. Planen opnar for oppgradering av sanitærstandard på campingplassen.

Publisert 07.04.2017

Vågå kommune skal ruste opp den kommunale vegen Klebervegen på Lalm. Det er synfaring for interesserte entreprenørar 20.04.2017 kl. 12.00.

Oppmøte på butikken på Lalm.

Publisert 07.04.2017

Blåhøvegen vart stengt 07.04.17 pga. opptørking, dette for å unngå at vegen vert øydelagt

Vegen blir opna att når den er farbar.

Slådalsvegen er fortsatt vinterstengt og opnar når forholda tilseier dette.

Publisert 31.03.2017

Det blir treff for hytteeigarar og andre besøkande til Vågå på Skjærtorsdag (13. april) kl 17-19 på Randsverk kafe.

Publisert 31.03.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett tillatelse til å bygge og drive eit 132 kV brytarfelt med tilhøyrande hjelpeanlegg i Vågåmo transformatorstasjon. Bakgrunnen for utbygginga er at nye Rosten kraftverk skal tilkoblast. Statnett skal no i gang med bygginga, og det blir varsla om oppstart av dette arbeidet. 

Publisert 28.03.2017

No som vårløysinga er i full gang, er det lurt å tenkje på kreftane vatnet har og kva den gjer med vegane våre. Vi vil difor minne om det ansvaret kvar grunneigar har når det gjeld stikkrenner.

Fann du det du var på leit etter?
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering